Manitoba Mennonite Pioneer Portrait No. 88

Henry Hildebrand, (1866) and Helena Dyck (1868) (88)